x

Ochrana oznamovatelů

Společnost SATJAM, s. r. o., se sídlem Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava (dále také „společnost“) zavedla v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění, vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého je možné podávat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v souvislosti s naší společností.

Oznámení může podat kdokoliv, kdo se v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností pro společnost SATJAM, s. r. o. dozvěděl o možném porušení právních předpisů.

Způsoby podání oznámení v rámci interního oznamovacího systému jsou následující:

  • písemně listinnou zásilkou na adrese Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava

Oznámení je potřeba vložit do neprůhledné obálky a tu označit nápisem "Oznámení - NEOTVÍRAT".

Adresátem je příslušná osoba.

  • osobně příslušné osobě na výše uvedené adrese

Osobní schůzku je možné sjednat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

  • telefonicky na čísle: +420 605 248 633 v pracovní dny od 9:00 do 14:00 hod.

Podávané oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, kdo jej podává (jméno, příjmení, datum a místo narození, bydliště nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele), proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby jej bylo možné řádně prošetřit. Současně je účelné sdělit telefon či email, jehož prostřednictvím s Vámi bude příslušná osoba komunikovat.

Společnost nepřijímá anonymní oznámení.

Příslušnou osobou k přijímání oznámení společnost ustanovila Mgr. Kristýnu Vrbatovou.

Oznamovateli i osobě spřízněné přísluší ochrana před jakýmkoliv odvetným opatřením ze strany společnosti SATJAM, s. r. o. Tato ochrana však nepřísluší v případě vědomě nepravdivého oznámení, které je dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, přestupkem, za nějž lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Oznamovatelé mohou rovněž podávat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému vedeného ministerstvem. Bližší informace o postupu při přijímání oznámení jsou uveřejněny na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Nastavení cookies