x

Politika společnosti SATJAM, s.r.o.

Společnost SATJAM pracuje v certifikovaném prostředí dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, s ohledem na bezpečnost práce dle ČSN ISO 45001.

Jakékoliv dotazy, podněty nebo připomínky vznášejte na adresu:

SATJAM, s.r.o.
Michalská 1032/21
710 00 Ostrava
Tel.: 596 223 517
Fax: 596 223 560
E-mail: satjam@satjam.cz

Kontaktní osoba:

Jiří Kabot,
Manažer řízení jakosti a EMS
E-mail: jiri.kabot@trinanza.cz

Politika integrovaného systému řízení

K tomu, aby se společnost stala vyhledávaným partnerem v oblasti dodávek kovových střešních krytin a fasádních prvků, vyráběných jako ekologicky nezávadný produkt v bezpečném prostředí včetně dodávání služeb, je společnost orientována následovně:

Základní orientací společnosti v oblasti péče o kvalitu je:

 • Rozvíjet společnost se zavedeným a fungujícím systémem kvality, který bude zajišťovat trvalou kvalitu produkce a tím se stane vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti.

Ve vztahu k zákazníkům si uvědomujeme, že:

 • Hlavním cílem společnosti je maximální uspokojování zákazníků službami, které svou vysokou úrovní splní nebo předčí jejich požadavky,
 • trvalé uspokojování všech našich zákazníků výrobky a službami vysoké kvality je základem úspěchu v soutěži s konkurencí a rozhodujícím faktorem pro dosažení prosperity,
 • zákazník a uspokojování jeho požadavků je hlavním motivem veškeré naší činnosti.

V oblasti nákupu:

 • Zvyšujeme náročnost vůči našim dodavatelům a rozvíjíme s nimi aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků,
 • vytváříme databázi vhodných dodavatelů materiálů a služeb,,
 • důsledně řídíme procesy realizované našimi subdodavateli.

Vztah k vlastním zaměstnancům zaměříme na:

 • Jejich přesvědčení, že zabezpečování kvality našich produktů a služeb je úkolem všech útvarů a všech zaměstnanců společnosti, kteří řídí, provádějí a ověřují veškeré činnosti ovlivňující kvalitu,
 • Poskytování účinné pomoci při výchově, školení a výcviku zaměstnanců, aby byli způsobilí plnit všechny požadavky této politiky integrovaného systému řízení.

Základní orientací společnosti v oblasti péče o životní prostředí je:

 • Plnit závazné povinnosti platné pro oblast životního prostředí s důrazem na preventivní přístup k této problematice,
 • stálá šetrnost k zeleni a čistotě vod,
 • udržování pořádku na pracovištích a každodenní úklid, minimalizace rušivých vlivů na okolí,
 • trvale plánovitě zlepšovat environmentální profil společnosti při rozvíjení svých ekonomických aktivit,
 • informovat zaměstnance v rámci interních školení a ostatní veřejnost o vlivech činnosti naší společnosti na životní prostředí a vstřícně s nimi komunikovat ve veřejných prostorách firmy,
 • pravidelně přezkoumávat environmentální politiku, environmentální cíle a cílové hodnoty.

Základní orientací společnosti v oblasti BOZP je:

 • Plnit požadavky legislativy a správních rozhodnutí platných pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na preventivní přístup k této problematice,
 • vykonávat činnosti za podmínek neohrožující životy a zdraví,
 • důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky, minimalizovat vznik pracovních úrazů a poškození zdraví, odstraňovat nebezpečí a snižovat rizika,
 • minimalizování nebezpečných činností pomocí zavádění nových technologií, bezpečnějších pracovních postupů a výstavbou modernějších pracovišť,
 • zvyšování osobní angažovanosti zaměstnanců v oblasti BOZP pomocí školení, kursů a praktického výcviku a havarijní připravenosti,
 • projednávat se zaměstnanci jejich spoluúčast v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • zvyšování výkonnosti managementu BOZP v rámci závazku neustálého zlepšování.

Společnost se dále zavazuje:

 • Neustále zlepšovat svůj integrovaný systém řízení společnosti,
 • využívat zkušeností zaměstnanců k naplňování výrobních cílů ve shodě s požadavky kvality, s maximálním ohledem na životní prostředí a dodržováním bezpečnosti práce,
 • prosazovat zavedení systému environmentálního managementu u svých obchodních partnerů a dodavatelů,
 • minimalizovat vznik odpadů a emisí,
 • vzniklé odpady předávat k likvidaci odborným firmám,
 • v rámci technických i ekonomických možností minimalizovat možnost vzniku úrazů a nemocí z povolání,
 • pravidelným proškolováním zvyšovat povědomí vlastních zaměstnanců i zaměstnanců externích firem o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • zajistit, aby veškeré činnosti ve společnosti byly doprovázeny důslednou ochranou zdraví zaměstnanců.

V Ostravě dne 10. 08. 2020
Robert Obrzut, jednatel společnosti

Nastavení cookies