czstrecha, stresna krytina en de

Politika společnosti SATJAM, s.r.o.

Společnost SATJAM pracuje v certifikovaném prostředí dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, s ohledem na bezpečnost práce dle OHSAS 18001.

Certifikáty na stažení zde:

ČSN EN ISO 9001

ČSN EN ISO 14001

ČSN OHSAS 18001


Jakékoliv dotazy, podněty nebo připomínky vznášejte na adresu: SATJAM, s.r.o.
Michalská 1032/21
710 00 Ostrava
Tel.: 596 223 517
Fax: 596 223 560
E-mail: satjam@satjam.cz

Kontaktní osoba:
Jiří Kabot,
Manažer řízení jakosti a EMS
E-mail: jiri.kabot@trinanza.cz

Politika integrovaného systému řízení

K tomu, aby se společnost stala vyhledávaným partnerem v oblasti dodávek kovových střešních krytin a fasádních prvků, vyráběných jako ekologicky nezávadný produkt v bezpečném prostředí včetně dodávání služeb, je společnost orientována následovně:

 Základní orientací společnosti v oblasti péče o kvalitu je:

-          rozvíjet společnost se zavedeným a fungujícím systémem kvality, který bude zajišťovat trvalou kvalitu produkce a tím se stane vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti.

 

Ve vztahu k zákazníkům si uvědomujeme, že:

-          hlavním cílem společnosti je maximální uspokojování zákazníků službami, které svou vysokou úrovní splní nebo předčí jejich požadavky,

-          trvalé uspokojování všech našich zákazníků výrobky a službami vysoké kvality je základem úspěchu v soutěži s konkurencí a rozhodujícím faktorem pro dosažení prosperity,

-          zákazník a uspokojování jeho požadavků je hlavním motivem veškeré naší činnosti.

 

V oblasti nákupu:

-          zvyšujeme náročnost vůči našim dodavatelům a rozvíjíme s nimi aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků,

-          vytváříme databázi vhodných dodavatelů materiálů a služeb,

-          důsledně řídíme procesy realizované našimi subdodavateli.

 

Vztah k vlastním zaměstnancům zaměříme na:

-          jejich přesvědčení, že zabezpečování kvality našich produktů a služeb je úkolem všech útvarů a všech zaměstnanců společnosti, kteří řídí, provádějí a ověřují veškeré činnosti ovlivňující kvalitu,

-          poskytování účinné pomoci při výchově, školení a výcviku zaměstnanců, aby byli způsobilí plnit všechny požadavky této politiky integrovaného systému řízení.

 

Základní orientací společnosti v oblasti péče o životní prostředí je:

-          plnit závazné povinnosti platné pro oblast životního prostředí s důrazem na preventivní přístup k této problematice,

-          stálá šetrnost k zeleni a čistotě vod,

-          udržování pořádku na pracovištích a každodenní úklid, minimalizace rušivých vlivů na okolí,

-          trvale plánovitě zlepšovat environmentální profil společnosti při rozvíjení svých ekonomických aktivit,

-          informovat zaměstnance v rámci interních školení a ostatní veřejnost o vlivech činnosti naší společnosti na životní prostředí a vstřícně s nimi komunikovat ve veřejných prostorách firmy,

-          pravidelně přezkoumávat environmentální politiku, environmentální cíle a cílové hodnoty.

 

Základní orientací společnosti v oblasti BOZP je:

-          plnit požadavky legislativy a správních rozhodnutí platných pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na preventivní přístup k této problematice,

-          vykonávat činnosti za podmínek neohrožující životy a zdraví

-          důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy a minimalizovat tak vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání,

-           minimalizování nebezpečných činností pomocí zavádění nových technologií, bezpečnějších pracovních postupů a výstavbou modernějších pracovišť,

-           zvyšování osobní angažovanosti zaměstnanců v oblasti BOZP pomocí školení, kursů a praktického výcviku a havarijní připravenosti,

-           zvyšování výkonnosti managementu BOZP v rámci závazku neustálého zlepšování.

 

Společnost se dále zavazuje:

-          neustále zlepšovat svůj integrovaný systém řízení společnosti,

-          využívat zkušeností zaměstnanců k naplňování výrobních cílů ve shodě s požadavky kvality, s maximálním ohledem na životní prostředí a dodržováním bezpečnosti práce,

-          prosazovat zavedení systému environmentálního managementu u svých obchodních partnerů a dodavatelů (společnost eviduje obaly od prodávaných produktů u společnosti EKO-KOM, a.s. pod č.: EKF00021086.),

-          minimalizovat vznik odpadů a emisí,

-          vzniklé odpady předávat k likvidaci odborným firmám,

-          v rámci technických i ekonomických možností minimalizovat možnost vzniku úrazů a nemocí z povolání,

-          pravidelným proškolováním zvyšovat povědomí vlastních zaměstnanců i zaměstnanců externích firem o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,zajistit, aby veškeré činnosti ve společnosti byly doprovázeny důslednou ochranou zdraví zaměstnanců

 

V Ostravě dne 26. 05. 2017                                      Robert Obrzut, jednatel společnosti